Referat generalforsamling 2022

 
Referat fra ordinær generalforsamling i Møn Trolling.
År 2022 Torsdag den 03. Februar kl. 18,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Møn Trolling,
Fiskerstræde 22, 4780 Stege.
Der foretoges følgende:
1. Valg af dirigent
Bjarne Olsen valgtes som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig
indvarslet og beslutningsdygtig.
2. Valg af stemmeudvalg.
Alle mødte op er stemmeberettigede.
3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
Formanden aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Formanden gennemgik dels de aktiviteter, som foreningen har afviklet i de forløbne år og dels gav
formanden et overblik over de opgaver, han havde beskæftiget sig med i sin formandsperiode det
sidste år.
Der var enkelte spørgsmål og kommentarer til beretningen, som formanden svarede på.
Generalforsamlingen tog herefter enstemmigt formandens beretning til efterretning.
4. Forelæggelse af de reviderede regnskab til godkendelse.
Helle Johansen fremlagde Møn Trolling´s årsrapport 2021.
Årets resultat er et overskud på kr. 3723,79
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten for 2021.
5. Behandling af indkommende forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling.
6. Godkendelse af næste års kontingent og budget
Bestyrelsen foreslog følgende kontingentsatser for 2023; som er uændrede i forhold til 2022:
350 For enkelt medlem.
450 for familie medlemskab.
7. Valg til bestyrelsen og bilagskontrollant
Følgende blev genvalgt til bestyrelsen:
Kaare Jensen Bestyrelses medlem.
Nyvalgt til bestyrelsen blev:
Michael Sørensen Bestyrelses medlem.
Torben Rytter Bestyrelses medlem.
Michael Jørgensen afgik Bestyrelses medlem og blev formand.
Ib Søbjerg fortsætter som bilagskontrollant.
8. Eventuelt
Michael Levis foreslog Møn open, konkurrence efter hornfisk, havørred, gedde. Tages op i
Bestyrelsen 10/2.
Kenneth Bang vil afholde Møn Laksen igen, tages op i bestyrelsen 10/2
Da dagsordenen herefter var udtømt, hævedes generalforsamlingen.
21 medlemmer af Møn Trolling mødte op.
Dirigent
Bjarne Olsen
Referent
Michael Jørgensen