Vedtægter

Vedtægter for Møn Trolling

 

 • 1 Klubbens navn: Møn Trolling

 

 • 2 Klubbens formål:

At fremme småbådsfiskeriet for både hjemhørende i Sydsjælland og Lolland Falster og Møn.

Endvidere etablerer og udbygge et godt kammeratskab i blandt medlemmerne.

Samt at udbrede kendskabet til lystfiskeriet blandt unge mennesker fra lokal område.

At øge sikkerheden til søs.

At afholde lokale konkurrencer.

At opdyrke nye fiskepladser og fiskearter i lokalområdet.

 

 • 3 Generalforsamling:

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af Maj måned. Indkaldelse vil forgå via sociale medier.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Kasserens aflæggelse af revideret regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg til bestyrelsen og bilagskontrollant
 8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 25 medlemmer skriftligt – med angivelse af begrundelse og dagsorden – begærer det over for formanden.
Herefter sendes begæringen til urafstemning hos samtlige medlemmer. Mindst 1/3 af mrdlemmerne , skal stemme for den ekstraordinære generalforsamling bliver indkaldt.
Indvarsling af såvel den ordinære som ekstraordinære generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel, enten gennem hjemmeside eller ved særskilt, skriftlig meddelelse til hvert medlem.
Indvarslingen skal angive dagsorden. Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal.
Beslutning om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning kræver, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.
Ved klubbens opløsning skal der ud over en godkendelse på en såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden eller næstformanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag skal indsendes skriftligt.

 

 • 4 Valg til bestyrelsen:

Valget til bestyrelsen foregår på en generalforsamling. Der Vælges en formand og kasser og 3 bestyrelse medlemmer og 1 suppleant Og 1 bilags kontrollant.

Det tilstræbes at bestyrelsen vælger ud fra en geografisk spredning.

Formand og 2 bestyrelses medlemmer er på valg i lige år og kassere og 1 bestyrelsesmedlem samt bestyrelses-supplant på ulige år..

I tilfælde af Formand eller kasserer Går af inden de er på valg konstituerer  Bestyrelsen sig selv.  

Bilags kontrolanten vælges for 1 år afgangen.

 

 • 5 Bestyrelsens arbejde:

Formanden og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen, derudover er bestyrelsen selvkonstituerende.
Beslutninger inden for bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
På bestyrelsesmøderne tages referat, der på næstkommende bestyrelsesmøde godkendes, evt. med kommentarer fra de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Den til enhver tid siddende bestyrelse er forpligtiget til at afholde minimum 4 bestyrelsesmøder årligt. Der skal føres referat, fra afholdte bestyrelsesmøder, i protokol. Protokollen, der opbevares af formanden, er klubbens ejendom og skal ved formandsskifte overdrages til den nye formand.
Generalforsamlingen kan beslutte om klubben skal være medlem af en hovedorganisation. Bestyrelsen kan ligeledes i perioden mellem to generalforsamlinger beslutte at melde foreningen ud af en sådan, såfremt den finder, at hovedorganisationen ikke arbejder for klubbens interesser.

 

 • 5.1 Underskrift forhold:

Formand og kasser er bemyndiget til at disponere over forenings formue.

Kasseren har en kassebeholdning og disponere over.

 

 • 6 Regnskaber:

Kalenderåret er regnskabsåret. Kassereren har ansvar for, at regnskaber føres i henhold til gældende regnskabslovgivning.
Kassereren skal holde den øvrige bestyrelse orienteret om klubbens økonomi ved aflæggelse af kvartalsregnskaber.
Bilagskontrollanten har ansvaret for at gennemgå regnskaberne 1 gange årligt. Lige før den ordinære generalforsamling. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab og budget på den ordinære generalforsamling.

 

 • 7 Kontingent:

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet skal være indbetalt inden udgangen af januar.
Der fastsættes særskilt kontingent for husstandsmedlemskaber.

Unge under 25 år 100 kr.

Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til formanden.

 

 • 8 Medlemskab:

Medlemskab kan tegnes uanset om man har båd eller ej.
Bestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem, ligesom den kan ekskludere medlemmer.
Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen ved skriftlig anmodning herom. Udmeldelse skal ske skriftligt.
Bestyrelsen er af generalforsamlingen givet mandat til, at ekskludere et klubmedlem, der ved dårlig opførsel, provokerende adfærd eller sætter MønTrolling i miskredit

 

 • 9 Klubbens opløsning:

I tilfælde af klubbens opløsning anvendes klubbens midler til udsætning af fisk i lokale farvande.